Sociālais darbs

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbības lauks Ambeļu pagastā

 1. Sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem
 2. Piedalās sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un uz šī pamata izstrādā sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas
 3. Izveido datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem un sniegtās palīdzības apjomu
 4. Sagatavo un iesniedz izskatīšanai padomē priekšlikumus par sociālo palīdzību, jaunu sociālo pakalpojumu veidu ieviešanu
 5. Apkopo informāciju par humāno palīdzību un koordinē humānās palīdzības sadali pašvaldības teritorijā
 6. Sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām sociālās palīdzības un pakalpojumu jautājumu risināšanā
 7. Sadarbojas ar sabiedriskām organizācijām, ar citām juridiskām un fiziskām personām sociālās palīdzības un pakalpojumu sniegšanā
 8. Informē pašvaldības iedzīvotājus par to tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un tiesību realizācijas mehānismu
 9. Piedalīties sociālo darbinieku apmācībās un kvalifikācijas celšanas kursos
 10. Nodrošina grāmatvedības dokumentu noformēšanu sociālo pabalstu saņemšanai
 11. Sastāda un iesniedz attiecīgajām institūcijām noteiktajos termiņos pārskatus un atskaites
 12. Veic citus uzdevumus sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā, kas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu nodoti pašvaldības kompetencē
 •  darbs ar veciem ļaudīm un invalīdiem
 •  darbs ar bērniem un jauniešiem
 •  darbs ar ģimenēm
 •  darbs ar bezdarbniekiem u.c. mazaizsargātām grupām
 1. Veic pagastā dzīvojošo bērnu un skolēnu uzskaiti.

Saistošie noteikumi
Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā,
Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kartību Daugavpils novada pašvaldībā,
Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā

Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Janīna Gaidele  atbild par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Ambeļu pagasta teritorijā.
Sociālā darbiniece: Janīna Gaidele
Tālrunis:  65475117, mob. 29498733
E-pasts: janina.gaidele@ambeli.lv
Adrese: Parka iela 6, Ambeļi. Ambeļu pagasts, Daugavpils novads LV-5438

Darba laiks
Pirmdienās: 8.00-18.00
Otrdienās: 8.00-16.30
Trešdienās: 8.00-16.30
Ceturtdienās: 8.00-16.30
Piektdienās: 8.00- 15.00

Pieņemšanas laiks
Pirmdienās: 8.00 – 18.00
Trešdienās: 8.00- 16.30

Pusdienu pārtraukums: 12.00- 12.30